កម្រាលជើងឡាន ទម្រង់ 6D

កំរិតស្បែក ក្រាស់ - មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ

4.9
4.9/5

2.9បានវាយតម្លៃ

4.9K  បានលក់