តម្លៃ 40$

កំរាលកៅអីឡានសាច់កាំម្ញី ទន់ មិនធ្វើអោយអ្នកចុករោយក្នុងការអង្គុយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ងាយ និង ធ្វើអោយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយក្នុងការអង្គុយបើកបរ មិនធុញថប់ ហើយជំនួយការបើកបរដោយសុវត្ថិភាព

4.9
4.9/5

2.9បានវាយតម្លៃ

4.9K  បានលក់