មិនប្រាកដថាមានលុយអាចទិញឡាន Lexus បានទេ សម្រាប់អតិថិជននៅទីផ្សារមួយនេះ