ប្រភេទស្បែក - S - តម្លៃ - 170$

កំរិតស្បែក ក្រាស់ - មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ

4.9
4.9/5

4.9បានវាយតម្លៃ

4.9K  បានលក់