រថយន្ត Mitsubishi XFC ប្រភេទ compact SUV បង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

[បរទេស] ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Mitsubishi បានធ្វើការដាក់បង្ហាញចេញជាផ្លូវការនៅរថយន្ត Mitsubishi XFC ប្រភេទ compact SUV