កម្រាលខ្នងកៅអី

កម្រាលខ្នងកៅអី – ខ្នាតពាក់កណ្តាលខ្នងកៅអី-តម្លៃ – 15$ កំរិតស្បែក ក្រាស់ – មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ 4.9  4.9/5 4.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ លំអិតពីផលិតផល ការធានា លំអិតពីផលិតផល កំរិតស្បែកពិតជាស្អាតដែលមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ ហាប់ណែន នឹងទន់រលោង ធានាជូនអតិថិជននូវទំនុកចិត្ត គុណភាព នឹងស្តង់ដា ជាងត់ដេរគឺសុទ្ធតែមានភាពច្បាស់លាស់នឹងមានជំនាញយូរឆ្នាំ ការកាត់គឺតម្រូវទៅតាមខ្នាតឡាន នឹងវាស់កាត់ជាក់ស្តែងទៅតាមទម្រង់ស្តងដាជូនអតិថិជន។ស្បែកមានគុណភាពខ្ពស់ស្បែកមានកម្រាស់ក្រាស់ពីរជាន់ ទន់រលោងដូចស្បែកពូក ងាយស្រួលក្នុងការសម្អាត មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត មិនជ្រាបទឹក មិនរបក ធានាគុណភាពស្បែក លេខ 1 ពិតៗ 100% មានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស នឹងមានសេវាFree តម្លើងជូនដល់ទីតាំងផងដែរ នឹងសម្រាប់បងៗនៅតាមខេត្តផ្សេងៗក៏អាច កាត់ជូនបានដែរគឺធានាជូនកាត់អោយត្រូវនឹងទម្រង់ឡានអតិថិជនគ្រប់សេរី  ការធានា ជាងកាត់ដេរគឺសុទ្ធតែមានភាពច្បាស់លាស់នឹងមានជំនាញយូរឆ្នាំ។ មានការធានាយ៉ាងត្រឹមត្រូវចេញពីក្រុមហ៊ុន។

កម្រាលខ្នងកៅអី

កម្រាលខ្នងកៅអី – ពេញខ្នងកៅអី-តម្លៃ – 15$ កំរិតស្បែក ក្រាស់ – មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ 4.9  4.9/5 4.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ លំអិតពីផលិតផល ការធានា លំអិតពីផលិតផល កំរិតស្បែកពិតជាស្អាតដែលមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ ហាប់ណែន នឹងទន់រលោង ធានាជូនអតិថិជននូវទំនុកចិត្ត គុណភាព នឹងស្តង់ដា ជាងត់ដេរគឺសុទ្ធតែមានភាពច្បាស់លាស់នឹងមានជំនាញយូរឆ្នាំ ការកាត់គឺតម្រូវទៅតាមខ្នាតឡាន នឹងវាស់កាត់ជាក់ស្តែងទៅតាមទម្រង់ស្តងដាជូនអតិថិជន។ស្បែកមានគុណភាពខ្ពស់ស្បែកមានកម្រាស់ក្រាស់ពីរជាន់ ទន់រលោងដូចស្បែកពូក ងាយស្រួលក្នុងការសម្អាត មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត មិនជ្រាបទឹក មិនរបក ធានាគុណភាពស្បែក លេខ 1 ពិតៗ 100% មានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស នឹងមានសេវាFree តម្លើងជូនដល់ទីតាំងផងដែរ នឹងសម្រាប់បងៗនៅតាមខេត្តផ្សេងៗក៏អាច កាត់ជូនបានដែរគឺធានាជូនកាត់អោយត្រូវនឹងទម្រង់ឡានអតិថិជនគ្រប់សេរី  ការធានា ជាងកាត់ដេរគឺសុទ្ធតែមានភាពច្បាស់លាស់នឹងមានជំនាញយូរឆ្នាំ។ មានការធានាយ៉ាងត្រឹមត្រូវចេញពីក្រុមហ៊ុន។

កម្រាលតាបឡូ

តម្លៃ $ កម្រាលតាបឡូ ប្រភេទសាច់ Carbon សំរាប់ដាក់នៅលើតាបឡូឡាន 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ ជាប្រភេទកម្មង់កាត់ – តម្រូវទៅតាមរថយន្ត+ ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ លំអិតពីផលិតផល ការធានា លំអិតពីផលិតផល កំរិតស្បែកពិតជាស្អាតដែលមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ ហាប់ណែន នឹងទន់រលោង ធានាជូនអតិថិជននូវទំនុកចិត្ត គុណភាព នឹងស្តង់ដា ជាងត់ដេរគឺសុទ្ធតែមានភាពច្បាស់លាស់នឹងមានជំនាញយូរឆ្នាំ ការកាត់គឺតម្រូវទៅតាមខ្នាតឡាន នឹងវាស់កាត់ជាក់ស្តែងទៅតាមទម្រង់ស្តងដាជូនអតិថិជន។ស្បែកមានគុណភាពខ្ពស់ស្បែកមានកម្រាស់ក្រាស់ពីរជាន់ ទន់រលោងដូចស្បែកពូក ងាយស្រួលក្នុងការសម្អាត មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត មិនជ្រាបទឹក មិនរបក ធានាគុណភាពស្បែក លេខ 1 ពិតៗ 100% មានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស នឹងមានសេវាFree តម្លើងជូនដល់ទីតាំងផងដែរ នឹងសម្រាប់បងៗនៅតាមខេត្តផ្សេងៗក៏អាច កាត់ជូនបានដែរគឺធានាជូនកាត់អោយត្រូវនឹងទម្រង់ឡានអតិថិជនគ្រប់សេរី  ការធានា ជាងកាត់ដេរគឺសុទ្ធតែមានភាពច្បាស់លាស់នឹងមានជំនាញយូរឆ្នាំ។ មានការធានាយ៉ាងត្រឹមត្រូវចេញពីក្រុមហ៊ុន។

កម្រាលតាបឡូរថយន្ត

តម្លៃ $ កម្រាលតាបឡូ ប្រភេទសាច់ Carbon សំរាប់ដាក់នៅលើតាបឡូឡាន 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ ជាប្រភេទកម្មង់កាត់ – តម្រូវទៅតាមរថយន្ត+ ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ លំអិតពីផលិតផល ការធានា លំអិតពីផលិតផល កំរិតស្បែកពិតជាស្អាតដែលមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ ហាប់ណែន នឹងទន់រលោង ធានាជូនអតិថិជននូវទំនុកចិត្ត គុណភាព នឹងស្តង់ដា ជាងត់ដេរគឺសុទ្ធតែមានភាពច្បាស់លាស់នឹងមានជំនាញយូរឆ្នាំ ការកាត់គឺតម្រូវទៅតាមខ្នាតឡាន នឹងវាស់កាត់ជាក់ស្តែងទៅតាមទម្រង់ស្តងដាជូនអតិថិជន។ស្បែកមានគុណភាពខ្ពស់ស្បែកមានកម្រាស់ក្រាស់ពីរជាន់ ទន់រលោងដូចស្បែកពូក ងាយស្រួលក្នុងការសម្អាត មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត មិនជ្រាបទឹក មិនរបក ធានាគុណភាពស្បែក លេខ 1 ពិតៗ 100% មានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស នឹងមានសេវាFree តម្លើងជូនដល់ទីតាំងផងដែរ នឹងសម្រាប់បងៗនៅតាមខេត្តផ្សេងៗក៏អាច កាត់ជូនបានដែរគឺធានាជូនកាត់អោយត្រូវនឹងទម្រង់ឡានអតិថិជនគ្រប់សេរី  ការធានា ជាងកាត់ដេរគឺសុទ្ធតែមានភាពច្បាស់លាស់នឹងមានជំនាញយូរឆ្នាំ។ មានការធានាយ៉ាងត្រឹមត្រូវចេញពីក្រុមហ៊ុន។

រថយន្ត Mitsubishi XFC ប្រភេទ compact SUV បង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

រថយន្ត Mitsubishi XFC ប្រភេទ compact SUV បង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី [បរទេស] ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Mitsubishi បានធ្វើការដាក់បង្ហាញចេញជាផ្លូវការនៅរថយន្ត Mitsubishi XFC ប្រភេទ compact SUV [បរទេស] ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Mitsubishi បានធ្វើការដាក់បង្ហាញចេញជាផ្លូវការនៅរថយន្ត Mitsubishi XFC ប្រភេទ compact SUV នៅឯពិព័រណ៍រថយន្ត Indonesia International Auto Show មុនពេលចេញនៅថ្ងៃទី ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៣ ។ រថយន្តនេះ មានប្រវែងតួខ្លួនសរុប ៤ ៣៩០ ម.ម ទទឹង ១ ៨១០ ម.ម កំពស់ ១ ៦៦០ ម.ម ប្រវែងគន្លាតកង់មុខ-ក្រោយ ១ ៦៦០ ម.ម និងកំពស់ពីដីទៅបាតរថយន្ត ២២២ […]

ក្តៅៗ! Mitsubishi Triton ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ បង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការ ផ្លាស់ប្តូរថ្មីទាំងស្រុង

ក្តៅៗ! Mitsubishi Triton ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ បង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការ ផ្លាស់ប្តូរថ្មីទាំងស្រុង [ទីផ្សារបរទេស] ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Mitsubishi បានធ្វើការដាក់បង្ហាញចេញជាផ្លូវការនៅភីកអាប់ Mitsubishi Triton ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ មាន ៨ ម៉ូដែលសម្រាប់ជ្រើសរើស ជាមួយតម្លៃលក់ចាប់ពីខ្ទង់ ២០ ៤០០ ដុល្លារ ដល់ ៣០ ០០០ ដុល្លារនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសថៃ ។ Mitsubishi Triton ស៊េរីឆ្នាំ ២០២៤ នេះស្ថិតនៅក្នុងជំនាន់ទី ៦ ត្រូវបានរចនាឡើងវិញថ្មីទាំងស្រុងជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល ៩ ឆ្នាំ ដោយផលិតនៅលើគ្រោងឆ្អឹងថ្មី Mega Frame Platform ឬ Ladder-frame ដោយមានប្រវែងតួខ្លួនសរុប ៥ ៣២០ ម.ម ទទឹង ១ ៨៦៥ ម.ម កំពស់ ១ ៧៩៥ ម.ម ប្រវែងគន្លាតកង់មុខ-ក្រោយ […]

ចាប់ពីខែក្រោយ យកឡានទៅសាកភ្លើង​របស់​ក្រសួង គិតតម្លៃ ១៦០០រៀល ក្នុង១គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង

ក្រសួង​សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន​ បាន​ប្រកាស​ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២៣តទៅ រាល់ការ​ប្រើប្រាស់​ស្ថានីយបញ្ចូល​ថាមពលយានយន្តអគ្គិសនី ដែល​ស្ថិតក្រោមការ​គ្រប់គ្រង និងផ្តល់​សេវា​របស់​ក្រសួង​សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន នឹងត្រូវគិតតម្លៃ ១៦០០រៀល ក្នុង១គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង។ សូមជម្រាប​ថា ឆ្នាំ​២០២២ គឺ​ជាឆ្នាំ​​នៃការបើកទំព័រនៃការជំរុញ​ការប្រើប្រាស់​រថយន្តអគ្គិសនី​នៅកម្ពុជា។ ជាមួយ​គ្នានោះ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បាន​បើក​ឱ្យ​ដំណើរការ​ប្រើប្រាស់​​ស្ថានីយ៍បញ្ចូល​ថាមពល​អគ្គិសនី​ជាបន្តបន្ទាប់ ដោយបានដំឡើង​នៅ​ទីស្តីការក្រសួង នៅក្រុងព្រះសីហនុ សៀមរាប និងបាត់ដំបង ព្រមទាំងស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ និងផ្សារទំនើបមួយចំនួន។ បើតាម​ការលើកឡើង​របស់​ឯកឧត្តម​ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល ឱ្យដឹងកាលពី​ខែកុម្ភៈ​កន្លងទៅ​ថា ក្រសួងបានចុះបញ្ជី​រថយន្តអគ្គិសនី​បានជាង ៧០០គ្រឿងហើយ ដែល​មានការកើនឡើង​យ៉ាងខ្លាំង ដោយសារ​តែការយល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ដូចជា ការបន្ធូរបន្ថយពន្ធ និង​ការចំណាយ​តិចជាងរថយន្តសាំង​ជាដើម៕

គ្រែពូកគេងក្នុងរថយន្ត

តម្លៃ 50$ ផលិតផលថ្មីដែលកំពុងពេញនិយាយ គ្រែពូកទំនើបសំរាប់ដាក់ខាងក្នុងរថយន្ត 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ ស្បែកពូកមានកំរាស់ហាប់ណែននឹងទន់រលោង -គ្មានបញ្ហាក្លិន មិនឈឺខ្នង – ងាយស្រួលបត់ នឹងតំឡើង +ដឹកឥតគិតថ្លៃ លំអិតពីផលិតផល ការធានា លំអិតពីផលិតផល កំរិតស្បែកពិតជាស្អាតដែលមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ ហាប់ណែន នឹងទន់រលោង ធានាជូនអតិថិជននូវទំនុកចិត្ត គុណភាព នឹងស្តង់ដា ជាងត់ដេរគឺសុទ្ធតែមានភាពច្បាស់លាស់នឹងមានជំនាញយូរឆ្នាំ ការកាត់គឺតម្រូវទៅតាមខ្នាតឡាន នឹងវាស់កាត់ជាក់ស្តែងទៅតាមទម្រង់ស្តងដាជូនអតិថិជន។ស្បែកមានគុណភាពខ្ពស់ស្បែកមានកម្រាស់ក្រាស់ពីរជាន់ ទន់រលោងដូចស្បែកពូក ងាយស្រួលក្នុងការសម្អាត មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត មិនជ្រាបទឹក មិនរបក ធានាគុណភាពស្បែក លេខ 1 ពិតៗ 100% មានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស នឹងមានសេវាFree តម្លើងជូនដល់ទីតាំងផងដែរ នឹងសម្រាប់បងៗនៅតាមខេត្តផ្សេងៗក៏អាច កាត់ជូនបានដែរគឺធានាជូនកាត់អោយត្រូវនឹងទម្រង់ឡានអតិថិជនគ្រប់សេរី ការធានា ជាងកាត់ដេរគឺសុទ្ធតែមានភាពច្បាស់លាស់នឹងមានជំនាញយូរឆ្នាំ។ មានការធានាយ៉ាងត្រឹមត្រូវចេញពីក្រុមហ៊ុន។

កម្រាលជើងឡានទម្រង់ 8D

ប្រភេទស្បែក – L – តម្លៃ – 215$ កំរិតស្បែក ក្រាស់ – មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ លំអិតពីផលិតផល ការធានា លំអិតពីផលិតផល កំរិតស្បែកពិតជាស្អាតដែលមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ ហាប់ណែន នឹងទន់រលោង ធានាជូនអតិថិជននូវទំនុកចិត្ត គុណភាព នឹងស្តង់ដា ជាងត់ដេរគឺសុទ្ធតែមានភាពច្បាស់លាស់នឹងមានជំនាញយូរឆ្នាំ ការកាត់គឺតម្រូវទៅតាមខ្នាតឡាន នឹងវាស់កាត់ជាក់ស្តែងទៅតាមទម្រង់ស្តងដាជូនអតិថិជន។ស្បែកមានគុណភាពខ្ពស់ស្បែកមានកម្រាស់ក្រាស់ពីរជាន់ ទន់រលោងដូចស្បែកពូក ងាយស្រួលក្នុងការសម្អាត មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត មិនជ្រាបទឹក មិនរបក ធានាគុណភាពស្បែក លេខ 1 ពិតៗ 100% មានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស នឹងមានសេវាFree តម្លើងជូនដល់ទីតាំងផងដែរ នឹងសម្រាប់បងៗនៅតាមខេត្តផ្សេងៗក៏អាច កាត់ជូនបានដែរគឺធានាជូនកាត់អោយត្រូវនឹងទម្រង់ឡានអតិថិជនគ្រប់សេរី  ការធានា ជាងកាត់ដេរគឺសុទ្ធតែមានភាពច្បាស់លាស់នឹងមានជំនាញយូរឆ្នាំ។ មានការធានាយ៉ាងត្រឹមត្រូវចេញពីក្រុមហ៊ុន។

កម្រាលជើងឡានទម្រង់ 8D

ប្រភេទស្បែក – L – តម្លៃ – 215$ កំរិតស្បែក ក្រាស់ – មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ លំអិតពីផលិតផល ការធានា លំអិតពីផលិតផល កំរិតស្បែកពិតជាស្អាតដែលមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ ហាប់ណែន នឹងទន់រលោង ធានាជូនអតិថិជននូវទំនុកចិត្ត គុណភាព នឹងស្តង់ដា ជាងត់ដេរគឺសុទ្ធតែមានភាពច្បាស់លាស់នឹងមានជំនាញយូរឆ្នាំ ការកាត់គឺតម្រូវទៅតាមខ្នាតឡាន នឹងវាស់កាត់ជាក់ស្តែងទៅតាមទម្រង់ស្តងដាជូនអតិថិជន។ស្បែកមានគុណភាពខ្ពស់ស្បែកមានកម្រាស់ក្រាស់ពីរជាន់ ទន់រលោងដូចស្បែកពូក ងាយស្រួលក្នុងការសម្អាត មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត មិនជ្រាបទឹក មិនរបក ធានាគុណភាពស្បែក លេខ 1 ពិតៗ 100% មានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស នឹងមានសេវាFree តម្លើងជូនដល់ទីតាំងផងដែរ នឹងសម្រាប់បងៗនៅតាមខេត្តផ្សេងៗក៏អាច កាត់ជូនបានដែរគឺធានាជូនកាត់អោយត្រូវនឹងទម្រង់ឡានអតិថិជនគ្រប់សេរី  ការធានា ជាងកាត់ដេរគឺសុទ្ធតែមានភាពច្បាស់លាស់នឹងមានជំនាញយូរឆ្នាំ។ មានការធានាយ៉ាងត្រឹមត្រូវចេញពីក្រុមហ៊ុន។