គ្រែពូកគេងក្នុងរថយន្ត

តម្លៃ 50$ ផលិតផលថ្មីដែលកំពុងពេញនិយាយ គ្រែពូកទំនើបសំរាប់ដាក់ខាងក្នុងរថយន្ត 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ ស្បែកពូកមានកំរាស់ហាប់ណែននឹងទន់រលោង -គ្មានបញ្ហាក្លិន មិនឈឺខ្នង – ងាយស្រួលបត់ នឹងតំឡើង +ដឹកឥតគិតថ្លៃ លំអិតពីផលិតផល ការធានា លំអិតពីផលិតផល កំរិតស្បែកពិតជាស្អាតដែលមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ ហាប់ណែន នឹងទន់រលោង ធានាជូនអតិថិជននូវទំនុកចិត្ត

គ្រែពូកដាក់គេងក្នុងរថយន្ត

តម្លៃ 50$ ផលិតផលថ្មីដែលកំពុងពេញនិយាយ គ្រែពូកទំនើបសំរាប់ដាក់ខាងក្នុងរថយន្ត 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ ស្បែកពូកមានកំរាស់ហាប់ណែននឹងទន់រលោង -គ្មានបញ្ហាក្លិន មិនឈឺខ្នង – ងាយស្រួលបត់ នឹងតំឡើង +ដឹកឥតគិតថ្លៃ លំអិតពីផលិតផល ការធានា លំអិតពីផលិតផល កំរិតស្បែកពិតជាស្អាតដែលមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ ហាប់ណែន នឹងទន់រលោង ធានាជូនអតិថិជននូវទំនុកចិត្ត