ខ្នើយសម្រាប់កល់ក ក្នុងរថយន្ត

តម្លៃ 30$ ខ្នើយកល់កក្នុងរថយន្ត ទន់ល្មើយ ងាយស្រួលក្នុងការដាក់តាមខ្លួន 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ – មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក +