កម្រាលតាបឡូ

តម្លៃ $ កម្រាលតាបឡូ ប្រភេទសាច់ Carbon សំរាប់ដាក់នៅលើតាបឡូឡាន 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ ជាប្រភេទកម្មង់កាត់ – តម្រូវទៅតាមរថយន្ត+ ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ លំអិតពីផលិតផល ការធានា លំអិតពីផលិតផល កំរិតស្បែកពិតជាស្អាតដែលមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ ហាប់ណែន នឹងទន់រលោង ធានាជូនអតិថិជននូវទំនុកចិត្ត គុណភាព

កម្រាលតាបឡូរថយន្ត

តម្លៃ $ កម្រាលតាបឡូ ប្រភេទសាច់ Carbon សំរាប់ដាក់នៅលើតាបឡូឡាន 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ ជាប្រភេទកម្មង់កាត់ – តម្រូវទៅតាមរថយន្ត+ ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ លំអិតពីផលិតផល ការធានា លំអិតពីផលិតផល កំរិតស្បែកពិតជាស្អាតដែលមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ ហាប់ណែន នឹងទន់រលោង ធានាជូនអតិថិជននូវទំនុកចិត្ត គុណភាព

គ្រែពូកគេងក្នុងរថយន្ត

តម្លៃ 50$ ផលិតផលថ្មីដែលកំពុងពេញនិយាយ គ្រែពូកទំនើបសំរាប់ដាក់ខាងក្នុងរថយន្ត 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ ស្បែកពូកមានកំរាស់ហាប់ណែននឹងទន់រលោង -គ្មានបញ្ហាក្លិន មិនឈឺខ្នង – ងាយស្រួលបត់ នឹងតំឡើង +ដឹកឥតគិតថ្លៃ លំអិតពីផលិតផល ការធានា លំអិតពីផលិតផល កំរិតស្បែកពិតជាស្អាតដែលមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ ហាប់ណែន នឹងទន់រលោង ធានាជូនអតិថិជននូវទំនុកចិត្ត

កំរាលកៅអីឡានសាច់កាំម្ញី

តម្លៃ 40$ កំរាលកៅអីឡានសាច់កាំម្ញី ទន់ មិនធ្វើអោយអ្នកចុករោយក្នុងការអង្គុយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ងាយ និង ធ្វើអោយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយក្នុងការអង្គុយបើកបរ មិនធុញថប់ ហើយជំនួយការបើកបរដោយសុវត្ថិភាព 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ មានបីពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស – ពណ៌ផ្កាឈូក- ពណ៌ក្រហម – ពណ៌សូកូឡាស្រាល + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ លំអិតពីផលិតផល

ស្រោមចង្កូត

តម្លៃ 25$ ស្រោមដៃចង្កូត Spaco 3.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ ស្បែកទន់ – ការតែងាយស្រួលនិងសុវត្ថភាពពេលបើកបរ + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ លំអិតពីផលិតផល ការធានា លំអិតពីផលិតផល កំរិតស្បែកពិតជាស្អាតដែលមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ ហាប់ណែន នឹងទន់រលោង ធានាជូនអតិថិជននូវទំនុកចិត្ត គុណភាព នឹងស្តង់ដា

កម្រាលជើងឡានទម្រង់ 8D

ប្រភេទស្បែក – SP – តម្លៃ – 215$ កំរិតស្បែក ក្រាស់ – មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ លំអិតពីផលិតផល ការធានា

ប្រអប់សំរាប់ដាក់ឥវ៉ាន់

តម្លៃ 35$ ប្រអប់សំរាប់ដាក់ឥវ៉ាន់ខាងក្នុងរថយន្ត 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ – មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ លំអិតពីផលិតផល ការធានា លំអិតពីផលិតផល កំរិតស្បែកពិតជាស្អាតដែលមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ ហាប់ណែន

គ្រែពូកដាក់គេងក្នុងរថយន្ត

តម្លៃ 50$ ផលិតផលថ្មីដែលកំពុងពេញនិយាយ គ្រែពូកទំនើបសំរាប់ដាក់ខាងក្នុងរថយន្ត 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ ស្បែកពូកមានកំរាស់ហាប់ណែននឹងទន់រលោង -គ្មានបញ្ហាក្លិន មិនឈឺខ្នង – ងាយស្រួលបត់ នឹងតំឡើង +ដឹកឥតគិតថ្លៃ លំអិតពីផលិតផល ការធានា លំអិតពីផលិតផល កំរិតស្បែកពិតជាស្អាតដែលមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ ហាប់ណែន នឹងទន់រលោង ធានាជូនអតិថិជននូវទំនុកចិត្ត

ខ្នើយសម្រាប់កល់ក ក្នុងរថយន្ត

តម្លៃ 30$ ខ្នើយកល់កក្នុងរថយន្ត ទន់ល្មើយ ងាយស្រួលក្នុងការដាក់តាមខ្លួន 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ – មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ លំអិតពីផលិតផល ការធានា លំអិតពីផលិតផល កំរិតស្បែកពិតជាស្អាតដែលមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ កំរិតស្បែក

កម្រាលជើងឡាន ទម្រង់ 360

កម្រាលជើងឡាន ទម្រង់ 360 កំរិតស្បែក ក្រាស់ – មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ ប្រភេទស្បែក – S – តម្លៃ –