កម្រាលជើងឡានទម្រង់ 8D

ប្រភេទស្បែក – L – តម្លៃ – 215$ កំរិតស្បែក ក្រាស់ – មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ លំអិតពីផលិតផល ការធានា

កម្រាលជើងឡានទម្រង់ 8D

ប្រភេទស្បែក – L – តម្លៃ – 215$ កំរិតស្បែក ក្រាស់ – មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ លំអិតពីផលិតផល ការធានា

កម្រាលជើងឡានទម្រង់ 8D

ប្រភេទស្បែក – P – តម្លៃ – 190$ កំរិតស្បែក ក្រាស់ – មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ លំអិតពីផលិតផល ការធានា

កម្រាលជើងឡានទម្រង់ 8D

ប្រភេទស្បែក – S – តម្លៃ – 170$ កំរិតស្បែក ក្រាស់ – មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ 4.9  4.9/5 4.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ លំអិតពីផលិតផល ការធានា

កម្រាលជើងរថយន្ត 8D

កម្រាលជើងរថយន្ត 8D​ ដឺក្រេ គឺជាកម្រាលស្បែកពូកដែលរចនា និងផលិតឡើងតាមបច្ចេកវិជ្ជាថ្មី ផ្សំឡើងពីស្រទាប់វត្ថុធាតុដើមឯកទេសជាច្រើន។ កម្រាលពូកឡាន 8D​ មាន 6 ស្រទាប់ រួមមានៈ ស្បែក PU៖ ស្បែកដែលមិនជ្រាបទឹក មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត។ ស្រទាប់ស្រកីដូង៖ ការពារធូលីការពារជ្រាបទឹកងាយស្រួលក្នុងការសម្អាត ស្រទាប់ប៉ុង ដង់ស៊ីតេខ្ពស់៖ បង្កើតភាពបត់បែន មានសមត្ថភាពការពារសំឡេងរំខាន ការពារសីតុន្ហភាពពីបាតរថយន្ត ស្រទាប់ភ្ជាប់

កម្រាលជើងឡានទម្រង់ 8D

ប្រភេទស្បែក – SP – តម្លៃ – 215$ កំរិតស្បែក ក្រាស់ – មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ លំអិតពីផលិតផល ការធានា

កម្រាលជើងឡាន ទម្រង់ 360

កម្រាលជើងឡាន ទម្រង់ 360 កំរិតស្បែក ក្រាស់ – មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ ប្រភេទស្បែក – S – តម្លៃ –

កម្រាលជើងឡាន ទម្រង់ 6D

កម្រាលជើងឡាន ទម្រង់ 6D កំរិតស្បែក ក្រាស់ – មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ ប្រភេទស្បែក – S – តម្លៃ –