ប្រអប់សំរាប់ដាក់ឥវ៉ាន់

តម្លៃ 35$ ប្រអប់សំរាប់ដាក់ឥវ៉ាន់ខាងក្នុងរថយន្ត 4.9  4.9/5 2.9K  បានវាយតម្លៃ 4.9K  បានលក់ កំរិតស្បែក ក្រាស់ – មិនធំក្លិន មិនដុះផ្សិត- មិនជ្រាបទឹក មិនរបក + ដឹកដោយមិនគិតថ្លៃ លំអិតពីផលិតផល